AC

Fra Lindisfarne - keltisk kors

Kontaktinformasjon til AnamCara:
Tom Martin Berntsen

Vandrere

De som har laget seg en livsregel som de avgir løfte om å holde for minimum tre år.

Utforskere

De som arbeider med å lage seg en livsregel for å finne ut om dette er noe for dem.

Venner

De som ikke kjenner det naturlig å ta del i prosessen med å lage seg en livsregel, men som er interessert i keltisk spiritualiet.

Florilegium

Augustbrev fra
Tom Martin Berntsen
.

Jeg har lært et nytt ord. Florilegium.
Det betyr blomsterbukett på latin og finne veien til denne augustbetraktningen fordi det brukes i teologihistorien som betegnelse på en sammenstilling av tekster og tradisjoner.
Benedict av NursiaForanledningen er nyutgivelsen av Bendikts regel på Efrem forlag, med fyldig innledning av Jan Schumacher.
Benedikt av Nursia (ca.480 – 550) tilskrives den mest kjente klosterregel i kirkens historie og således et nødvendig bekjentskap for oss som graver i det keltiske jordsmonn etter impulser for anvendelige livsregler i vår tid.

Det som er det interessante i studiene av St.Bendikts regel er for det første at impulsene på et tidlig tidspunkt gikk til de keltiske områdene i Northhumbria der regelen synes å ha vært kjent sent på 600 tallet. Den irske munken Columbanus tilskrives etableringen av mange klostre på det europeiske fastland og på flere andre måter har det vært en kontakt med de keltiske miljøene som gjør at Schumacher skriver: ”fått noen til å spørre om det faktisk var keltere fra Irland som i løpet av 600-tallet ”oppdaget” det som Benedikt hadde skrevet og bidro til å spre kjennskapet…”

I så fall er det interessante linjer fra det gravearbeid vi gjør i keltiske monastiske tradisjoner til det felleskirkelige arvegods vi har fra St.Benedikts regel.

For det andre finns det ingen ”rene” regler. Schumacher fører her inn uttrykket Florilegium som betyr den bukett av forskjellige tradisjoner som settes sammen av forskjellige regler og endringer gjort i forskjellige klostre og tradisjoner.
Det er ”Blandingsregelens tid”.

Vi lever i en tid der man henter impulser for trosliv og fromhetsform fra forskjellige miljøer. Noe kan vi beklage ved dette. At mennesket blir det religiøse subjekt i den grad at vår religiøse adferd blir objektet for vår tro.
Til alle tider må vi understreke at den treenige Gud er troens objekt i den grad at uten Ham blir vi ikke sanne subjekter.
Når det er sagt er vi på linje med historien i å finne forskjellige impulser for et levende trosliv.

Ett eksempel på dette er de spredte, forskjellige forsøk på å sette sammen en livsregel for vår tid.
Her smelter Anam Cara sammen med Korsveibevegelsen som i sommer holdt et stort seminar om Veimerker.
Slik er det fortsatt blandingsregelens tider.

Så får vi med Benedikts regel si om dette arbeidet ”skal ikke la ham slippe inn for lett, men gjøre som apostelen sier ”Prøv åndene om de er fra Gud”  (Regel nr.58)

I det dagene får et snev av høst: medio august

TMB signatur

 

 

Detalj fra kloster

3 prinsipper

 • Enkelhet
 • Lydighet
 • Renhet

Mer om prinsippene.

Kors fra Cuthberts island.

10 veimerker

 1. Livslang læring
 2. Livslang vandring
 3. Livsrytme
 4. Forbønnens tjeneste
 5. Enkel livsstil
 6. Omsorg for skaperverket
 7. Helbredelsens tjeneste
 8. Åpenhet for Guds Ånd
 9. Enhet
 10. Misjon

Mer om veimerkene.

Bønn ved veimerkene.